הנחיות להתמחות בייעוץ מס
.
להודעה יש מסמך מצורף.
למעבר למסמך:  
​ההתמחות במועצת יועצי המס נקבעה בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה - 2005 (להלן: "החוק").
התמחות בייעוץ מס תתחיל לאחר מעבר ארבעת בחינות ההסמכה של מועצת יועצי המס.
תקופת ההכשרה תהיה בת 12 חודשים, כאשר המתמחה יועסק במהלך ההכשרה 40 שעות שבועיות, מהן 30 שעות לפני השעה 14:00.
ההתמחות תעשה אצל מאמן שהוא רואה חשבון, לפי סעיף 11(א)(1) לחוק, או יועץ מס, לפי סעיף 11(א)(2) לחוק, או רואה חשבון / יועץ מס העובדים ברשות המסים, לפי סעיף 11(א)(3) לחוק.
התחלת ההתמחות וסיומה ייחשבו רק לאחר קבלת אישור המועצה. יובהר, כי כל עוד לא התקבל אישור המועצה, הרי שהמועצה אינה מכירה בהתחלת ההתמחות או סיומה.
לצורך קבלת אישור להתחלת ההתמחות יש להמציא את המסמכים הבאים:
1. אישור תשלום אגרת התמחות
2. טופס אישור מאמן להתחלת התמחות(על גבי נייר לוגו של המשרד)
אישור מאמן ואישור מתמחה יש לשלוח בקובץ אחד סרוק.
בהיעדר אחד הטפסים הנ"ל לא תאושר הבקשה להתחלת התמחות.
לא יינתנו אישורים רטרואקטיביים!
לצורך קבלת אישור לסיום ההתמחות יש להמציא טופס אישור מאמן לסיום ההתמחות​ (על גבי נייר לוגו של המשרד)
המסמכים יישלחו למייל: yo.mas@taxes.gov.il
החלפת מאמן במהלך תקופת ההתמחות תתאפשר בכפוף להמצאת טופס אישור על סיום ההתמחות אצל המאמן האחד וטופס אישור התחלת התמחות אצל המאמן האחר.

​​​
.